# قرار_اینه_که_عمر_متوسط_ایرانی_به_زیر_25سال_برسه!!!