جزوه آموزشی 5S

به نام خدا

 

 

مقدمه

جایگاه کیفیت


تعاریف

-  کیفیت (Quality): میزان برآورده شدن نیازمندیها توسط
مجموعه ای از ویژگیها

-  اثربخشی (Effectiveness) : میزان تحقق فعالیتهای طرحریزی شده و حصول نتایج مورد نظر

-  کارایی (Efficiency) : رابطه میان نتایج حاصله با منابع استفاده شده

-   فرایند (Process) : مجموعه ای از فعالیتهای هم کنش مرتبط با هم که داده ها را به ستانده ها تبدیل می نمایند.

 

اصول مدیریت کیفیت

هشت اصلی که در زیر می آید توسط کمیته فنی تدوین کننده استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO/TC/176) جهت تسهیل دستیابی به اهداف کیفیت در نظر گرفته شده است:

 

الف- مشتری محوری (Customer Focus)، یعنی:

       ×         درک خواسته های فعلی مشتری

       ×         درک خواسته های آتی مشتری

       ×         برآورده کردن خواسته های مشتری

       ×         تلاش در جهت پیشی گرفتن از انتظارات مشتری

 

ب- راهبری (Leadership)، یعنی:

       ×         ایجاد اتخاد بین اهداف و جهت گیری سازمان

       ×         ایجاد محیط داخلی مناسب در سازمان

 

ج- دخیل کردن افراد (کارکنان) (Involvement of people)، یعنی:

       ×         فراهم آوردن امکان برای بروز تمامی توانایی های کارکنان

       ×         استفاده از توانایی ها در جهت کسب بیشترین منافع

       ×         فراهم آوردن شرایط برای مشارکت و خود را مسئول دانستن

توضیح: در بسیاری از شرکتها بعد از پیاده سازی و دریافت گواهینامه مربوط به سیستمهای مدیریت کیفیت متاسفانه سیستم به حال خود رها شده و تنها کاغذبازی اضافی و یک کار سربار از نظر پرسنل استفاده کننده تلقی می شود بعد از بررسیهای بعمل آمده مشخص شد در شرکتهای مختلف در زمان ممیزیهای مراقبتی اصلی ترین دلیل برای این مشکل طراحی و تدوین مستندات مربوطه، بدون در نظر گرفتن نظر استفاده کنندگان با سلیقه شخصی مشاور می باشد. لذا متد کاری شرکت فراکیفیت سیستم براساس نظرخواهی و تدوین کلیه مستندات با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات استفاده کنندگان اصلی آن از طرق مختلف به ویژه نماینده مدیریت شرکت کارفرما می باشد این مورد به معنی بررسی عمیق و دقیق کلیه مستندات در هنگام مستندسازی می باشد و دلیل اصلی آن این است که وقتی پرسنل خود در ایجاد یک سند سهیم و شریک باشند بعد از گذشت خود قادر به ایجاد تغییرات مطابق با شرایط موجود می باشند و در این موارد شرکت قادر به تصمیم گیری مستقل در خصوص تغییرات خواهد بود./ مشاور

 

د- رویکرد فرایندی (Process Approach)، یعنی:

       ×         مدیریت منابع بصورت یک فرایند

       ×         شناسایی و مدون ساختن فرایندها

       ×         دستیابی به نتایج مورد نظر و مطلوب با کارایی بیشتر

 

ه- رویکرد سیستمی در مدیریت (System Approach to Management)، یعنی:

       ×         شناسایی موقعیت ها

       ×         درک خواسته ها (درون و برون سازمانی)

   ×   مدیریت کردن فرایندهای وابسته بهم در سیستم جهت دستیابی اثربخش و کارآمد به اهداف از پیش مشخص شده.

و- بهبود مداوم (Continual Improvement)، یعنی:

       ×         تبدیل بهبودها به یک هدف دائمی

 

ز- رویکرد منطقی در تصمیم گیری (Factual Approach to Decision Making)، یعنی:

       ×         اطلاعات و داده ها را بصورت منطقی گردآوری، بررسی و تحلیل کنید.

 

ح- روابط متقابل سودبخش با تامین کننده (Mutually Beneficial Supplier Relationship)، یعنی:

/ 0 نظر / 20 بازدید