پلیمرکاران (صنعت لاستیک)
سامانه پیامک: 09126911494 
نويسندگان

به نام خدا

 

 

مقدمه

جایگاه کیفیت


تعاریف

-  کیفیت (Quality): میزان برآورده شدن نیازمندیها توسط
مجموعه ای از ویژگیها

-  اثربخشی (Effectiveness) : میزان تحقق فعالیتهای طرحریزی شده و حصول نتایج مورد نظر

-  کارایی (Efficiency) : رابطه میان نتایج حاصله با منابع استفاده شده

-   فرایند (Process) : مجموعه ای از فعالیتهای هم کنش مرتبط با هم که داده ها را به ستانده ها تبدیل می نمایند.

 

اصول مدیریت کیفیت

هشت اصلی که در زیر می آید توسط کمیته فنی تدوین کننده استانداردهای مدیریت کیفیت (ISO/TC/176) جهت تسهیل دستیابی به اهداف کیفیت در نظر گرفته شده است:

 

الف- مشتری محوری (Customer Focus)، یعنی:

       ×         درک خواسته های فعلی مشتری

       ×         درک خواسته های آتی مشتری

       ×         برآورده کردن خواسته های مشتری

       ×         تلاش در جهت پیشی گرفتن از انتظارات مشتری

 

ب- راهبری (Leadership)، یعنی:

       ×         ایجاد اتخاد بین اهداف و جهت گیری سازمان

       ×         ایجاد محیط داخلی مناسب در سازمان

 

ج- دخیل کردن افراد (کارکنان) (Involvement of people)، یعنی:

       ×         فراهم آوردن امکان برای بروز تمامی توانایی های کارکنان

       ×         استفاده از توانایی ها در جهت کسب بیشترین منافع

       ×         فراهم آوردن شرایط برای مشارکت و خود را مسئول دانستن

توضیح: در بسیاری از شرکتها بعد از پیاده سازی و دریافت گواهینامه مربوط به سیستمهای مدیریت کیفیت متاسفانه سیستم به حال خود رها شده و تنها کاغذبازی اضافی و یک کار سربار از نظر پرسنل استفاده کننده تلقی می شود بعد از بررسیهای بعمل آمده مشخص شد در شرکتهای مختلف در زمان ممیزیهای مراقبتی اصلی ترین دلیل برای این مشکل طراحی و تدوین مستندات مربوطه، بدون در نظر گرفتن نظر استفاده کنندگان با سلیقه شخصی مشاور می باشد. لذا متد کاری شرکت فراکیفیت سیستم براساس نظرخواهی و تدوین کلیه مستندات با در نظر گرفتن نظرات و پیشنهادات استفاده کنندگان اصلی آن از طرق مختلف به ویژه نماینده مدیریت شرکت کارفرما می باشد این مورد به معنی بررسی عمیق و دقیق کلیه مستندات در هنگام مستندسازی می باشد و دلیل اصلی آن این است که وقتی پرسنل خود در ایجاد یک سند سهیم و شریک باشند بعد از گذشت خود قادر به ایجاد تغییرات مطابق با شرایط موجود می باشند و در این موارد شرکت قادر به تصمیم گیری مستقل در خصوص تغییرات خواهد بود./ مشاور

 

د- رویکرد فرایندی (Process Approach)، یعنی:

       ×         مدیریت منابع بصورت یک فرایند

       ×         شناسایی و مدون ساختن فرایندها

       ×         دستیابی به نتایج مورد نظر و مطلوب با کارایی بیشتر

 

ه- رویکرد سیستمی در مدیریت (System Approach to Management)، یعنی:

       ×         شناسایی موقعیت ها

       ×         درک خواسته ها (درون و برون سازمانی)

   ×   مدیریت کردن فرایندهای وابسته بهم در سیستم جهت دستیابی اثربخش و کارآمد به اهداف از پیش مشخص شده.

و- بهبود مداوم (Continual Improvement)، یعنی:

       ×         تبدیل بهبودها به یک هدف دائمی

 

ز- رویکرد منطقی در تصمیم گیری (Factual Approach to Decision Making)، یعنی:

       ×         اطلاعات و داده ها را بصورت منطقی گردآوری، بررسی و تحلیل کنید.

 

ح- روابط متقابل سودبخش با تامین کننده (Mutually Beneficial Supplier Relationship)، یعنی:

       ×         ایجاد ارزش از طریق ارتباطات متقابل سودمند جهت کسب منافع دو طرفه

 

 

 


مفاهیم اولیه 5S

 

 

 

نظام آراستگی 5S چیست؟

 

5S سیستمی برای بهسازی و آراستگی در کار و محیط کار می باشد.


 

ابعاد پنجگانه 5S

 

تفکیک و تعمیر Seiri

ترتیب و تنظیم Seiton

تمیزی Seiso

تداوم و ایمنی Seiketsu

تعلیم و انضباط Shitsuke

 

 

تکرار چرخه 5S

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف اجرای 5S

هدف اصلی:

بهسازی فرایندهای سازمان و حذف اتلاف

اهداف تفصیلی:

1-          ارتقاء کیفیت و کارایی

2-          افزایش بهره وری

3-          ارتقاء شان و روحیه کارکنان

4-          جلب نظر مشتری

 

 

جایگاه 5S


 


 

 

مزایای اجرای 5S

 

 

 

 

مزایای (دستاوردهای) اجرای نظام آراستگی

1-          مزایای مربوط به کارکنان

2-          مزایای مربوط به کار

3-          مزایای مربوط به سازمان

4-          مزایای مربوط به مشتریان

5-          مزایای مربوط به سهامداران و پیمانکاران

 

 


1- مزایای مربوط به کارکنان

-        احترام به شان والای انسانی کارکنان

-        ارتقاء روحیه و انگیزه کارکنان

-        دلپذیر نمودن کار و محیط کار

-        جلب مشارکت و همکاری کارکنان

-        سالم و ایمن شدن محیط کار

-        رشد خلاقیت کارکنان

 

 

2- مزایای مربوط به کار

-        کاهش ابهام در کار

-        بهداشتی شدن محیط کار و رفع آلودگیهای آن

-        آسان و کم زحمت شدن انجام کار

-        کاهش اشتباهات  دوباره کاریها

-        کاهش زمان انجام کارها

-        کاهش وابستگی امور به اشخاص

 


3- مزایای مربوط به سازمان

-        ایجاد یک نظم فراگیر

-        زمینه سازی فرهنگ خودانضباطی

-        افزایش تعلق سازمانی

-        نهادینه شدن فرهنگ بهره وری

-        تثبیت و بهبود کیفیت

-        بهبود روابط کارکنان

 

 

 

4- مزایای مربوط به مشتریان

-        دریافت سرویس مناسب تر

-        ارتباط با کارکنان و سازمانی متشخص تر

-        اطمینان از دریافت محصولی با کیفیت تر

-        احتمال دریافت محصولی ارزان تر

-        اطمینان از تداوم کیفیت و خدمات محصول

-        دریافت احترامی بیشتر و واقعی تر

 


5- مزایای مربوط به سهامداران و پیمانکاران

-        تسهیل در ارتباطات

-        اطمینان بیشتر در معاملات

-        احتمال سودآروی بیشتر

-        امکان نظارت راحتتر  مؤثرتر

-        شفافیت فرایندها و اقدامات

-        تعاملی دلپذیرتر با سازمانی دلپذیز

 

 


معرفی ابعاد 5S

 

تعریف S1 (تفکیک و تعمیر)

تشخیص ضروری از غیرضروری و دور ریختن اشیاء زاید

 

جدا کردن اقلام، اوراق و اطلاعات لازم و کاربردی از غیر آن و دور نمودن غیرلازمی ها و غیرکاربردیها از محیط کار و همچنین تعمیر، تعویض یا تصحیح معایب و نواقص می باشد.

 

 

 

هدف از اجرای S1

-        تعیین معیارهایی برای حذف غیرضروریها

-        به کارگیری مدیریت اولویت ها و تعیین اولویت ها

-        حذف علل آلودگی (علل پدید آمدن اشیاء زاید)

-        استفاده بهینه از تجهیزات

-        ریشه یابی علل معایب


ابعاد S1

-        تفکیک

-        تعمیر

 

تعمیر

-        تعمیر ساختمان، معبر، پل و

-        تعمیر یا تعویض سیستمهای روشنایی، تهویه و تاسیسات

-        تعمیر یا تعویض ماشین آلات، تجهیزات و

-        تعویض یا بازسازی اشیاء مستهلک یا غیرقابل استفاده

-        تعمیر اشیاء و ابزار خراب

-        اصلاح و بازسازی برنامه های نرم افزاری

-        نگهداری اموال، اشیاء، تاسیسات و

-        برنامه ریزی و نظارت بر تعمیر و نگهداری

 


تعریف S2 (ترتیب و تنظیم)

استقرار منظم ماشینها و اشیاء برای دستیابی سریع به آنها مرتب کردن اقلام، اوراق و اطلاعات و تعیین جای مناسب برای آنان، به نحوی که با سرعت و سهولت قابل دسترس باشند،
می باشد.

 

 

 

هدف از اجرای S2

-        نظم و ترتیب در محل کار

-  استقرار و جایدهی مناسب (از لحاظ کیفیت، ایمنی و بازدهی)

-        ارتقاء بهره وری از طریق حذف زمان جستجوی زائد

-        سرعت دسترسی به اشیاء و اسناد

-        کاهش ضایعات ناشی از نابسامانی و درهم ریختگی

-        جلوگیری از ضایع و فاسد شدن مواد فاسد شدنی

-        کاهش اشتباهات و دوباره کاریها

 


ابعاد S2

-        ایجاد نظم عمومی

-        نظم در ثبت، استفاده و بایگانی نامه ها و مدارک

-        نظم در محیط اداری و برای وسایل اداری

-        نظم در محیط تولیدی

-        نظم برای اشیاء و وسایل تولیدی

 

 

 

ایجاد نظم عمومی

-        مشخص سازی سازمان

-        مشخص سازی زیرمجموعه های اصلی سازمان

-        مشخص سازی بخشهای هر زیرمجموعه

-        مشخص سازی اشیاء

-        مشخص سازی محل اشیاء

-        مشخص سازی وضعیت اشیاء

-        مشخص سازی افراد

-        نظم در تابلوی اعلانات

 


تعریف S3 (تمیزی)

 

 

حذف آلودگیها و آلاینده ها

 

 

پیشگیری از کثیفی، و پاکیزه نگاهداشتن محیط، اموال و افراد و حذف یا کنترل آلاینده ها می باشد.

 

 

 

هدف از اجرای S3

-        دستیابی به میزان مطلوبی از پاکیزگی و حذف آلاینده ها

-        کاهش خستگی و آزردگی روانی ناشی از کار

-        کاهش خرابی ماشین آلات

-        تثبیت و بهبود کیفیت

-        جلوگیری از بیماری کارکنان

 


ابعاد S3

-        پاکسازی محیط سازمان

-        پاکسازی تجهیزات و وسایل

-        پاکیزگی و آراستگی کارکنان

 

پاکسازی محیط سازمان

-        انجام هماهنگیها و اطلاع رسانی لازم

-        تفکیک محیط کار  تقسیم کار

-        تعیین دامنه، مصادیق و راههای رفع آلودگی محیطی

-        تعیین دامنه، مصادیق و راههای رفع آلودگی صوتی

-        تعیین دامنه، مصادیق و راههای رفع آلودگی تصویری

-  تعیین دامنه، مصادیق و راههای رفع آلودگی شیمیایی و اشعه

-        تعیین دامنه، مصادیق و راههای رفع آلودگی هوا

 

تعریف S4 (تداوم، استانداردسازی و ایمنی)

 

کنترل و تداوم تفکیک، نظم و پاکیزگی

 

تداوم، استانداردسازی و حفظ وضع مطلوب ناشی از اجرای تفکیک، ترتیب و تمیزی و رعایت ایمنی در کار می باشد.

 

هدف از اجرای S4

-        جلوگیری از اعمال سلیقه و چندباره کاری

-        مدیریت دیداری خلاق بمنظور آشکارسازی ناهمگونی

-        ایمن شدن محیط کار و کاهش حوادث و بیماریهای کار

-        تکرار کارهای درست، برای درست انجام دادن کارها

-        کاهش زمان انجام کارها

-        کاهش وابستگی امور به اشخاص (ایجاد گردش شغلی)

-        افزایش جذابیت محیط کار

 

 

 

ابعاد S4

-        استانداردسازی

-        تداوم 5S

-        برقراری سلامت و ایمنی در محیط کار

 


برقراری سلامت و ایمنی در محیط کار

-        تدوین یا بکارگیری استانداردهای ایمنی

-        تعیین هزینه های مادی و غیرمادی حوادث

-        تعیین منابع و مواقع رویداد حادثه

-        رعایت ایمنی هنگام طراحی محصول

-        رعایت ایمنی هنگام طراحی فرایند تولید و راه اندازی

-        رعایت ایمنی هنگام تجزیه و تحلیل کار

-        رعایت ایمنی هنگام طراحی استقرار Layout داخلی

 

تعریف S5 (تعلیم و انضباط)

 

عادت به انجام کارهای صحیح، به کمک آموزش و فرهنگ سازی

 

آموزش کاربردی مفاهیم 5S به تمامی کارکنان، جلب مشارکت عمومی و تدوین، ابلاغ و اجرای مقررات سازمان است.

 


هدف از اجرای S5

-        مشارکت کامل در ایجاد عادات صحیح و پیروی از مقررات

-        عادت به برقراری ارتباط به نحو صحیح و کنترل نتایج آن

-        زمینه سازی فرهنگ خودانضباطی

-        نهادینه شدن فرهنگ بهره وری

-        تشخص بخشی (شخصیت دادن) به کارکنان

-        جلب نظر مشتریان

-        افزایش تعلق سازمانی

 

 

 

 

ابعاد S5

-        اجرای آموزش (تعلیم)

-        برقراری انضباط

-        آراسته سازی کارکنان

-        توسعه فرهنگ مشارکت

 


برقراری انضباط

-        تدوین ضوابط اساسی شرکت

-        تدوین و شفاف سازی ضوابط جذب و استخدام کارکنان

-        تدوین یا شفاف سازی نحوه آشناسازی و تطبیق کارکنان

-        تدوین یا شفاف سازی ضوابط نحوه کار کارکنان

-        تدوین ضوابط تردد

-        تدوین یا شفاف سازی ضوابط اداری

-        تدوین یا شفاف سازی وضعیت خدمتی کارکنان

-        انضباط در فعالیتهای جنبی کار

-        اطلاع رسانی و نهادینه سازی رعایت ضوابط

-        تمرین انضباط

 

 

[ ] [ ] [ مدیر ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

مدیر فنی و کارشناس واحد پلیمر+ مسئول کنترل کیفیت گروه تولیدی نوین بسپار- گروه تولیدی صنعتی انس سامانه پیامک: 09126911494
امکانات وب

كد آهنگ

كد موسيقی